fredag 17. februar 2012

Lærere på Facebook

Læreres bruk av Facebook har nylig vært fokusert i mediene. Det ble debattert om elever og lærere bør være venner på dette nettstedet. Og også om lærere kan skille mellom sin yrkes- og fritidsrolle, dette knyttet til hvilke ytringer lærere kan dele på Facebook.

Facebookvennskap mellom elever og lærere

Tall fra en spørreundersøkelse undertegnede gjennomførte høsten 2011 blant ca 1300 personer fra 9 – 39 år +, viser at mange elever har lærere som Facebookvenner.

Figur. Elever med lærere som Facebookvenner, etter alder. %.

Ca 20 % av elever under 13 år har lærere på vennelista, mens dette gjelder for 25 % av 13-15-åringene. Andelen med lærervenner øker med alderen, og innenfor gruppen 18-22 år (studenter) har 45 % lærere på vennelista. Det kan være positivt at de yngste elevene har lærere som venner. Nærværet av lærere (og foreldre) kan innvirke på barn og unges bevissthet om hvilke meldinger de poster.

Lærer- og elevrolle

Vennskap mellom lærere og elever på Facebook er likevel svært omdiskutert. For det første fordi det muliggjør ”kikking” og ”overvåkning” av hverandres privatliv. For det andre fordi Facebookvennskapet kan utfordre grensene mellom elev- og lærerrollen. Et tydelig eksempel på dette er meldingen ”skal knuse trynet ditt så du drukner i ditt eget blod”, som en lærerassistent skrev til en elev han var venn med på Facebook (Lofotposten 7.2.d.å.). Foranledningen var en klasseutflukt som eleven spøkefullt hadde kommentert. Trusselen representerte et klart brudd med lærerrollen, og vedkommende mistet jobben.

Privat og offentlig rolle
Stor oppmerksomhet fikk også lærervikaren i barneskolen som publiserte meldinger på sin Facebookside som kunne oppfattes som støtte til massedrapsmannen fra Utøya, bl.a.: ”Godgutten gjør en god figur på TV”. Dette utsagnet, som ble postet etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett, var en av faktorene som førte til at lærervikaren sluttet i sin stilling (Hamar Arbeiderblad, 10.1. d.å.).

Også dette eksempelet belyser spørsmålet om lærere kan opptre som ”privatpersoner” på Facebook. Lærervikaren argumenterte med at utsagnene var ”ekstremsporthumor”. Han ønsket å provosere, og mente at det måtte være mulig å skille mellom fritid og lærerjobb. Men aktivitetene hans rokket ved folks rettsfølelse, og med forventninger om at læreren skal være et forbilde for elevene.

Denne saken har fellestrekk med flere tilfeller der offentlige ansatte har kritisert enkeltpersoner eller etater - , eller delt konfidensiell informasjon på Facebook. Disse har som regel antatt at meldingene bare leses av Facebookvenner. Men når disse ikke opptrer i samsvar med gjeldende normer og forventninger rettet mot personer i bestemte posisjoner, som politikere, lærere m.v, kan de erfare at ”interne” statusoppdateringene blir referert i det offentlige rom.

Facebook i undervisningen
Mange lærere har tatt i bruk Facebook som verktøy i undervisningen. Både for å variere og for å utnytte potensialet i Facebook som læringsarena. Et eksempel på dette er lektor Liv Marie Schou, lektor ved St.Hallvard vgs. i Drammen, som bruker Facebook i nynorskundervisningen http://dt.no/nyheter/facebook-i-norsktimen-1.5339469.

Jeg har selv i flere semestre hatt en egen Facebookside for de fag jeg underviser i. Denne benyttes til informasjon og til faglige diskusjoner. Jeg skiller mellom den private og den profesjonelle rollen som foreleser, veileder og sensor, og er ikke Facebookvenn med studentene. http://www.adressa.no/student/article1683155.ece.

Facebook: Fra problem til potensial
To lærervikarer har via sin bruk av Facebook aktualisert problemstillingene: Kan elever og lærere være venner på Facebook? Kan lærere kan skille mellom sin personlige og profesjonelle rolle på dette nettstedet? Denne diskusjonen er betimelig og nødvendig.

Men den impliserer ikke at Facebook ikke kan brukes i skolen. Facebook kan tas i bruk som et strategisk verktøy på ulike nivå i utdanningssystemet. Ikke som en erstatning for, men som et faglig og sosialt supplement til de øvrige undervisningstilbudene, som Its learning, klasseromsundervisning, forelesninger m.v. Elever og studenter er brukere av digitale medier, denne interessen og kompetansen kan ivaretas ved bl.a. å bruke Facebook i undervisningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar